တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန


လပွတ္တာမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
လပွတ္တာမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၁၆.၁၁.၂၀၁၇) ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်


Read More...
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၁၆.၁၁.၂၀၁၇) ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်


Read More...
ဒေးဒရဲမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ဒေးဒရဲမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၁၄.၁၁.၂၀၁၇) ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်


Read More...
ဘိုကလေးမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ဘိုကလေးမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၁၄.၁၁.၂၀၁၇) ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်


Read More...
ကျိုက်လတ်မြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ကျိုက်လတ်မြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၁၄.၁၁.၂၀၁၇) ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်


Read More...