မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ အတည်ပြုမိန့် လျှောက်ထားခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ  အတည်ပြုမိန့် လျှောက်ထားခြင်းမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ  အတည်ပြုမိန့် လျှောက်ထားခြင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ  အတည်ပြုမိန့်လျှောက်ထားလွှာပုံစံ (၄-ခ)နှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် အထောက်အထားများ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ  မြေအသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားလွှာပုံစံ (၇-ခ)နှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် အချက်အလက်များ
22-May-2019